dijous, 5 de maig de 2011

Esqueixos a partir de les plantes mare. Esquejes a partir de las madresPer assegurar-nos que un brot de stevia sense arrels arreli bé, cal fer els següents passos:
1º- Cal complir la torreta o test amb turba adobada ,que podreu trobar a qualsevol garden, i regar-la fins que tota la turba quedi ben amerada.
2º- Tallar d’ un lluc o brot de Stevia d’ uns 20 cm. d’alt, els 10 cm. finals( assegurant-se de que no acabi amb flor). D’aquests 10 cm. de tija, treure les 2-3 fulles de la part de baix , per facilitar l’enterrament en la turba, pressionant ben fort amb els dits al voltant de la tija, perquè faci contacte amb la turba humida . Entre que es talla i es planta el lluc, no passar molta estona. Millor tallar i plantar immediatament o mantenir en aigua com si fossin flors tallades.
3º- Dipositar la torreta o test en un lloc ombrejat , per evitar que el sol impedeixi l’arrela ment i regar-lo 3 vegades al dia ( a primera hora,al mig dia, i al vespre).
Observació: Quan diem ficar la planta recent plantada en lloc ombrejat, vol dir ficar-la sem pre a l’ hivernacle o a l’aire lliure, en un lloc on no li toqui en cap moment el sol directament.
Si és a l’ aire lliure ficar-la en un lloc reparat de l’ aire per evitar la deshidratació excessiva.
Un lloc ombrejat no vol dir a l’ interior d’ una habitació o magatzem a les fosques.
4º- Al cap de 25-30 dies el brot o lluc d´Stevia començarà a posar-se dret i quan s’observa que alguna fulla nova comença a sortir, ja es pot passar a una zona amb més sol, on ja no pararà de créixer.
Quan el brot trasplantat comença a treure fulla nova, deixar de regar 3 vegades al dia i regar sols una vegada al principi del dia.
Durant l’estiu és necessari regar cada dia, però a la primavera i tardor esperar a regar quan la terra , amb el contacte de la ma, no doni sensació d’humitat.
I durant l´ hivern a l’estar la planta parada, regar molt poc , per evitar que es podreixin les arrels ja que d’aquestes han de tornar a brotar noves plantes a la primavera.
5º- Al cap de 2 mesos d’haver repicat o trasplantat un lluc sense arrels a una torreta o test petit, trasplantar per 2ª vegada al lloc definitiu, que pot ser a l’aire lliure ,al terra d’ un jardí, hort o camp de cultiu , a dins d’un hivernacle o bé en una torreta o test prou gran ,per facili tar al màxim el creixement de la planta.
L´ hivernacle permet avançar la producció unes setmanes a la primavera i endarrerir la de cadència de la planta a la tardor..
L’hivernacle els mesos més forts de l’ estiu es pot ombrejar una mica per evitar les fortes calors i simular el clima tropical d’on és originària la Stevia. Malgrat tot, a l’ aire lliure es desenvoluparà prou bé.
6º- Quan arribem a finals de la tardor i notem que la planta ja no té més ganes de créixer i s’omple de flors ,és el moment de retallar la planta ,deixant-la a 10 cm. d’altura i aprofitar per secar les fulles que encara quedin.
7º-Per secar les fulles durant l’estiu de forma correcta, procurar que no li toqui directament el sol, a fi de preservar totes les propietats medicinals.. Les fulles d’ última hora, quan espor guem la planta per passar l´ hivern, és inevitable secar- les al sol o si és en petites quanti tats ,a l’ interior de la vivenda on hi haurà més bona temperatura.


Para asegurarnos que un brote de Stevia sin raíces enraíce bien, hay que seguir los siguientes pasos:
.-Hay que llenar la maceta con turba fertilizada, que se puede encontrar en cualquier “garden” o vivero, y regarla hasta que la turba quede bien empapada.
Puede utilizaese también para llenar la maceta, tierra con un poco de estiercol bien hecho.
2º.-Hacer un esqueje cortando  los 10 cm finales de un brote de Stevia (asegurarse que no acaba en flor). De estos 10 cm de tallo, quitar las 2-3 hojas de la parte de abajo, para facilitar su enterramiento en la turba o en la tierra, presionando bien fuerte con los dedos alrededor del tallo par que haga contacto con la turba o tierra húmeda. No dejar pasar mucho tiempo desde que se corta , hasta que se planta el  esqueje. Mejor cortar y plantar inmediatamente o mantener en agua como si fuesen flores cortadas.
3º.-Depositar la maceta con el esqueje en un lugar sombreado, para evitar que el sol  lo deshidrate  e impida el enraizamiento y regarlo al menos una vez al dia. Poner el esqueje en un lugar donde el aire no lo reseque.
Si  hace mucha calor y se tiene posibilidad de refrescar las hojas de los esquejes, nebulizando a menudo con un poco de agua, el % de supervivencia será mucho mas alto.
4º.-A los 28-30 días el esqueje de Stevia empezará  a ponerse derecho, y cuando se observe que alguna hoja nueva empieza a salir, ya se puede poner en una zona con más sol, donde ya no parara de crecer. Cuando el  esqueje transplantado  empieza a sacar hojas nuevas, regar solo cuando la tierra no esté humeda.
Durante los fuertes calores del verano, es necesario regar todos los días, pero en primavera y otoño, esperar a regar a que la tierra no de sensación de humedad en contacto con la mano.
Durante el invierno, época en que la planta para su crecimiento, regar muy poco o casi nada, para evitar que se pudran las raíces, ya que de ellas han de volver a brotar nuevas plantas durante la primavera.
5º.-Aproximádamente al cabo de un mes y medio o dos de haber plantado el esqueje sin raíces en  la maceta, transplantar por segunda vez al lugar definitivo, que puede ser al aire libre, en el suelo de un jardín, huerto o campo de cultivo, dentro de un invernadero o a una maceta mas grande, para facilitar el máximo crecimiento de la planta.
El invernadero permite avanzar la producción unas semanas en primavera y retardar la decadencia en el otoño. En los meses más fuertes del verano, el invernadero se puede sombrear un poco para evitar el calor excesivo y simular el clima tropical del que es originaria la Stevia. A pesar de todo, al aire libre se desarrolla muy bien.
.-Cuando se llega al final del otoño y notamos que la planta ya no tiene ganas de crecer y se llena de flores, es el momento de recortarla, dejándola a 10 cm de altura y aprovechando para secar las hojas que aun quedan.
Para asegurarnos que volverá a brotar de nuevo en primavera, al menos unas plantas protejerlas con un pequeño tunel de plastico . De esta forma evitaremos que si llueve las raices se encharquen de agua y cuando vuelva a crecer el dia, el calor del sol será intenso debajo del plástico y la planta creerá que está en el clima de Paragüay y brotará con fuerza un año mas.
Estos nuevos brotes todos tendrán raices y será mucho mas fácil hacer nuevas plantas de Stevia que el año anterior, dado que el año anterior partíamos de esquejes sin raices
.-Para secar las hojas durante el verano de modo correcto, procurar que no les de el sol directamente, con el fin de preservar todas las propiedades medicinales. Las hojas de última hora, cuando se poda la planta para pasar al invierno, es inevitable secar las al sol, aunque en pequeñas cantidades, se pueden secar en el interior de la vivienda donde habrá mejor temperatura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada